સુરત આઈ.ટી.આઈ. ખાતે બીજા રાઉન્ડમાં પ્રવેશ માટે અરજીઓ મંગાવાઈઃ

રોજગાર અને તાલીમ ખાતાના નિયંત્રણ હેઠળ સુરતની ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા ખાતે વિવિધ વ્યવસાયો પ્રવેશ મેળવવા માટે જુજ બેઠકો ખાલી હોય બીજા રાઉન્ડ માટે પ્રવેશ વાંચ્છુક ઉમેદવારોએ ઓનલાઈન https://itiadmission.gujarat.gov.in ઉપર ફોર્મ ભરી સંસ્થા ખાતે રજીસ્ટ્રેશન ફી સાથે જરૂરી પ્રમાણપત્રો જમા કરાવવાના રહેશે. અગાઉ ફોર્મ ભર્યા હોય અને કોઈ કારણોસર પ્રવેશ મેળવી શકેલ ન હોય તેવા ઉમેદવારોએ અલગથી ફી ભરવાની રહેતી નથી. તેઓએ રજીસ્ટ્રેશનની રસીદની ઝેરોક્ષ નકલ સહિત સંસ્થાને અરજી કરવાની રહેશે. મેરીટ લીસ્ટ તા.૧૨/૯/૨૧ તથા સંસ્થા ખાતે રૂબરૂ મુલાકાત અને પ્રવેશ તા.૧૩ થી ૧૫મી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન થશે તેમ આઈ.ટી.આઈ.ના આચાર્ય દ્વારા જણાવાયું છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *