મેડિકલ કોલેજ ફી અપડૅટ. જાણો કઈ કોલેજોની ફી એક વર્ષ નહિ વધે ?

મેડિકલ કોલેજોની ફી મામલે નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીતિન પટેલે કહ્યું કે  રાજય સરકાર સંચાલિત,સિવિલ હોસ્પિટલો સાથે જોડાયેલી મેડિકલ કોલેજો અને GMERS ની આઠ મેડિકલ કોલેજોની 1600 બેઠકોની ફીમાં કોઈ  વધારો આ વર્ષે નહિ કરવામાં આવે. ખાનગી મેડિકલ કોલેજોની ફી જે તે ફી નિર્ધારણ કમિટી નક્કી કરતી હોય છે. તેમાં રાજય સરકાર કોઈ હસ્તક્ષેપ કરતાં નથી. AMC અને SMC સંચાલિત મેડિકલ કોલેજોની ફી નક્કી કરવાની સત્તા એમની છે. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *